MEB Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hakkında
anasayfa ileti?im arama
MEB Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hakkında

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGEÇ’İN ÇALIŞMASIDIR


Yayınlanan yönetmelik değişikliği hakkında BİLGEÇ’in görüşleri ve çalışmaları yer almaktadır. Siyah yazılı alanlar yönetmelikteki son değişiklikleri, kırmızı alanlarda sendikamızın görüşlerini ve yapacağı çalışmaları belirtmektedir. Sendikamızca konu hukuki zemine taşınacak olup, tüm üyelerimize ve Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanlarına duyurulur :

 

 

Sendikamızca Madde 1, 2, 3 eğitim çalışanlarına uygun olarak değerlendirilmiştir.


Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları için çıkartılmış olan madde 4 ve buna bağlı olarak değiştirilen madde 7 ile ilgili sendikamızın görüşleri yönetmelikteki şekline göre  fıkra ve bent olarak değerlendirilmiş olup, aşağıda kırmızı yazılı olarak açıklanan yerler sendikamızın görüşlerini yansıtmaktadır.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

 

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak. (bu madde eskisine göre uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu madde ile 2 yıllık fakülte mezunları ile, açık öğretim fakültesi mezunlarına şube müdürlüğü önü açılmıştır)


2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.  (bu madde meb’in içerisinde ki çalışan ayrımını açıkça ortaya çıkartmaktadır. Şöyleki; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü ve sivil savunma uzmanı ilk kademe yönetici kadrosu olarak kabul edilebilinir. Ancak: öğretmen, mimar, mühendis, raportör kadroları ne 1. düzey nede 5. düzey yönetici kadrosu olarak kabul edilemez. Bu kadrolara verilen bu haklar bu fıkranın 1. bendinde yer alan “ Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartını taşıyan eğitim çalışanlarının tamamına da verilmelidir. Bu hakkın farklı ama aynı düzeyde kadroya sahip memur=öğretmen, hizmetli=mimar olarak gerçekleşmesi gerekir. Bu fıkranın 1. bendinde yer alan şartları taşıyan her eğitim çalışanı eşit olarak değerlendirilerek bu maddenin düzenlenmesi gerekir. Bu konuda hukuki mücadele sendikamızca başlatılacaktır)


b) Tesis müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda toplam en az beş yıl görev yapmış olmak. (1. bendinde yer alan şartları taşıyan (Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ) ve sınavda başarılı olan her eğitim çalışanına bu hak verilmelidir. Çünkü, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda olup, eğitim almış, kendini geliştirmiş eğitim çalışanları da  ilgili alanla ilgili bilgi birikimine sahiptir. Bu konu üzerinde gerekli hukuki çalışma başlatılacaktır. Ayrıca , bu kadro ile ilgili yükselme standardı eski haliyle daha olumlu gözükmektedir.)


c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak. (şef kadrosuna atanacaklarda aranan 5 yıl devlet memuru olarak çalışmak ibaresi doğru bir ibare değildir. Önemli olan burada herhangi bir kadroda bakanlıkta 2 yıl görev yapmış olması yeterli bir gerekçedir. Şöyle ki: bakanlıkta herhangi bir kadroda 2 yıl çalışma şartı aranan bir maddede, devlet memurluğunda 5 yıl şartının aranması mantığa ve hukuka aykırılık teşkil etmekte, ayrımcılık, yandaşlık ve bu göreve layık eğitim çalışanlarının önünü kesmek olarak algılanmaktadır. Bakanlık bu maddeyi bakanlıkta 5 yıl devlet memuru olarak çalışma şartı olarak belirtseydi, hakkaniyete ve mantığa uygun bulunabilinir di. Şöyeki: başka bir bakanlıkta hemşire olarak çalışırken bakanlığımıza memur olarak atanan 5 yıllık memur ile, bakanlığımızda 2 yıl (aday memurluk dahil) çalışan bir memur arasında görev birikimi, bakanlık bilgi birikimi arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu maddede yer alan 5 yıl görev şartı MEB’de 5 yıl olarak değiştirilmeli veya tamamen kaldırılmalıdır.)


3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak. (1. Bendinde yer alan şartları taşıyan ve sınavda başarılı olan her eğitim çalışanına bu hak verilmelidir. Çünkü, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda olup, eğitim almış, kendini geliştirmiş eğitim çalışanları da  ilgili kadro ilgili bilgi birikimine sahiptir. Bu konu üzerinde gerekli hukuki çalışma başlatılacaktır.)


4) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

 

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak. (burada belirtilen 5 yıl tanımı sendikamızca doğru ve uygun olarak belirlenmiştir. Şef kadrosu ciddi bir pozisyon olup, burada görev atamaları yapılırken, deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış kişilerin görev sürelerine bakılarak atama yapılması, özelliklede koruma ve güvenlik içerikli bir kadroda bu şekilde bir yıl belirlenmesi sendikamızca doğru bulunmaktadır.)


d) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak. ( bu madde bu kadronun sadece öğretmenlere açık olduğunu belirtmektedir ki bu konuda kurum içi ayrımcılık ön plana çıkar ve mutlaka bu maddenin kaldırılması gerekir. Ayrıca bu maddenin bu bendi (2. bent) 3. benle çelişmektedir. 3. bende “şef” kadrosu demektedir ve şefler öğretmen dışındaki kadrolardan da atanmaktadır.)


3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak. (bu bent tamamıyla hakkaniyete ve kurum içerisinde ki eşit barış ahlakına aykırıdır ve 2. bentle çelişmektedir. MEB öğretmenlerden ibaret değildir. Bilindiği üzere öğretmen kadrosuna sahip eğitim çalışanları 2-3 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunudur. MEB’de çalışan her devlet memuru 4 yıllık mezun olduğu sürece bu kadroya başvurmalıdır. Bu konu hukuki durum doğurmakta ve sendikamızca gerekli çalışma yapılacaktır.)


e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğine ilişkin Bakanlıkça onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak.

 

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğine ilişkin Bakanlıkça onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak.

 

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak. (beş yıl devlet memuru hizmeti şartı sendikamızca doğru bulunmamaktadır. Bunun sebebi istenen görev deneğim yıl şartının yeterli olmasıdır. )


f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak. ( daha önceki yönetmelikte bu süre 5 yıldır ve bu yönetmelikle 3 yıla düşürülmüştür. İsabetli bir karardır)


3) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

 

g) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Fakültelerin iktisat, işletme veya maliye bölümlerinden mezun olmak, söz konusu bölümlerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak. ( bu süre daha önceki yönetmelikte 1 yıl olarak belirlenmişti. Görevin zorluğu, ağırlığı ve ciddiyetine binaen 3 yıla çıkartılması, devlet memurunun eğitiminde istenen şartların ağırlaştırılması da sendikamızca bu kadro için uygun bulunmaktadır)


3) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

 

ğ) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olmak; söz konusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.

 

3) Bakanlıkça onaylanmış bilgisayar kullanım belge ya da sertifikaya sahip olmak.

 

4) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

 

h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

2) Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olduğuna ilişkin Bakanlıkça onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak. (daha önceki yönetmelikte veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalışmış olmak şartı kaldırılmıştır ve isabetli bir karardır.)


ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.

 

3) Bakanlıkça onaylanmış bilgisayar kullanım belge ya da sertifikaya sahip olmak.

 

i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

 

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

 

j) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak. (önceki yönetmelikte bu süre 5 yıldır. Bu sürenin 3 yıla indirilmesi isabetli bir karardır)


k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.

 

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

l) Aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;

 

1)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

m) Sekreter kadrosuna atanabilmek için; (sekreter kadrosu konularak sekreter gibi çalıştırılan, milli eğitim müdürlerinin veya diğer yöneticilerin sekreteriymiş gibi çalıştırılan devlet memurlarının bu kadro sayesinde bu görevlerde zorla çalıştırılmalarının önü kesilmiş olacaktır. Bu kadroyu isteyen devlet memurlarının önü açılacaktır.)


1) Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

 

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.”

 

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 9 – (1) Görevde yükselme eğitimi için her adayın bilgi sahibi olabileceği şekilde eğitim tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlık web sayfasında duyuru yapılır. (bu duyuruyu görevleri bakımından sürekli bakanlığı ve web sayfasını takip etmeyen eğitim çalışanları için sıkıntı yaratabilecektir. Bu maddeye bakanlıkça ayrıca gerekli duyurunun yapıldığına dair valiliklere ve personele ayrıca yazılı ve tebliğli duyuru yapılması da gerekir. )


(2) Duyuruda atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir.

 

(3) Her unvanlı kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir yapılır.” (burada belirtilen 2 yıl isabetlidir. Bu sayede bakanlık keyfiyetçi yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapamayacak, her 2 yılda bir zorunlu olarak belirtilen görevlerde sınav açacaktır. Burada tartışılması gereken asıl konu 2 yıl uzun bir süremidir konusudur. Sendikamızca bu konu tereddütlü konu olarak belirlenmiş, sendikamızın resmi görüşü daha sonra açıklanacaktır. Her yıl yapılması da istenileceği gibi, bu tür sınavların her yıl yapılması farklı sıkıntılı sonuçları da beraberinde getirebilecektir. Bu konuyla ilgili değerlendirmemiz daha sonra açıklanacaktır)


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar, yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitim başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler. ( bu madde ile bir çok tereddütte ve muallaktaki konularda kapatılmıştır. Aylıksız izine ayrılanların ve diğer kanunu hakları olan izinleri kullananlara başvuru hakkı verilmesi doğru bir adımdır. Yalnız bir görevde yükselme eğitime başvurmak ile bir göreve başvurmak arasında ki fark burada belirtilmemiş ve ileride sıkıntılar doğurabilecektir. Başvuru günleri arasında ki çalışmada yerindedir.)


(2) Görevde yükselme eğitimine; görevden uzaklaştırılanlar başvuruda bulunamazlar.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınmak üzere Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla;

 

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

 

(2) Adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonuçlarına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne yapılabilir. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (bu şartlar daha önce açıkça belirtilmemiş ve muallakta kalıp, tereddütlere düşülen konulardandı. Konun açıklanması ve şart olarak konulması sendikamızca isabetli bulunmuştur.)


(3) Eğitime katılmaya hak kazananların isim listesi ile eğitimin yeri ve zamanı itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca elektronik ortamda adaylara duyurulur.

 

(4) Görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine yeni adaylar alınamaz.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlar, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından 32 saat, (g) bendinde yer alan ders konularından ise 48 saat olmak üzere toplam 80 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmak zorundadır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. (eğitim almayanların sınava katılamayacaklarını ifade eden bu şart uygun değildir. Eğitim isteği memurun kendi isteğine bırakılmalıdır. Bunun yerine devlet memuruna 80 iş saati izin verilmeli bu dilerse eğitim alanında değerlendirmesi sağlanmalı, isterse istediği bir yerde kullandırılması sağlanmalıdır. Bununla ilgili kursun açılması şartları getirilmelidir. Örneklersek: Şef’lik için açılacak ilgili ilde 6 şef kadrosı açıldığını varsayarsak,  sınava katılmak isteyen bir ilden 100 kişi varsa, bunlardan kursa katılıp, katılmayacakları sorularak en az 6 kişinin katılması durumunda kurs açılabilinir. Yani; açılacak kurs başvuru ve isteğe göre yapılmalıdır.)


(2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.” (bu bent iptal edilerek devlet memuruna bunun yerine 80 iş saati izin verilmeli bu dilerse eğitim alanında değerlendirmesi sağlanmalı, isterse istediği bir yerde kullandırılması sağlanmalıdır. )


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1- Genel esaslar,

2- Temel hak ve ödevler,

3- Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal  güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (daha önceki yönetmelikte sınırı belli olmayan bu madde ilgili kanun belirtilerek sınırlandırılmıştır ve isabetli olmuştur)

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, (daha önceki yönetmelikte sınırı belli olmayan bu madde bu haliyle daha sınırlı duruma getirilmiştir. İsabetli bir karar olmuştur)

e) Halkla ilişkiler, (daha önceki yönetmelikte sınırı belli olmayan bir madde ile bağlantılı bu madde konusu ile ilgili sınır belirtilerek sınırlandırılmıştır ve isabetli olmuştur)

f) Etik davranış ilkeleri, (daha önceki yönetmelikte sınırı belli olmayan bir madde ile bağlantılı bu madde konusu ile ilgili sınır belirtilerek sınırlandırılmıştır ve isabetli olmuştur)

g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.”

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İl değerlendirme komisyonu ve görevleri


MADDE 14 – (1) İl Değerlendirme Komisyonu, il milli eğitim müdürünün başkanlığında, il milli eğitim müdürlüklerinde atama ve hizmet içi eğitim bölümlerinden sorumlu iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile iki ilçe milli eğitim müdüründen olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir.  (Komisyon üyelerinin üst düzey yöneticilerden oluşması her ne kadar işin ciddiyetine yakışsa da ilgili sınav görevi ile ilgilide MEM müdürlüklerinden 3 üyenin bulunması sendikamızca olumlu bulunmaktadır. Ayrıca vali veya MEM’den sorumlu  vali yardımcısının başkanlığında kurulacak bir komisyonda 2 bağımsız komisyon üyesinin de bulunması isabetli olacaktır. Bu konuda değim yerindeyse; “aynı kaptan su içen müdür ve müdürlerin” komisyonda yer alması etik ve mantıklı görünmemektedir)


(2) Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Komisyonun sekreterya hizmetleri, personel hizmetleri ile ilgili bölümden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından yürütülür.

 

(3) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.

 

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevlere sınava dayalı veya sınavsız yapılacak atamalara ilişkin başvuru işlemlerini yürütmek, (burada 1. bentte ki şüphelerimiz, görüşlerimiz, tarafsızlık;  suiistimal edilebilir durumu da ortaya çıkmaktadır)


b) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere sınavsız yapılacak atamalarda başvuruda bulunan adayları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirerek değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre ataması yapılacakları belirlemek, (burada 1. bentte ki şüphelerimiz, görüşlerimiz, tarafsızlık;  suiistimal edilebilir durumu da ortaya çıkmaktadır)


c) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere sınavsız yapılacak atamalara yönelik itirazları incelemek, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık görüşü de alınarak karara bağlamak.” (burada 1. bentte ki şüphelerimiz, görüşlerimiz, tarafsızlık;  suiistimal edilebilir durumu da ortaya çıkmaktadır)


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Merkez değerlendirme ve sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde bir üye ile bir hukuk müşaviri olmak üzere başkan dâhil beş kişiden oluşur. Bu birimlerden aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

 

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

 

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

 

(4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.

 

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Merkez değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri


MADDE 16 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

 

a) Görevde yükselme eğitimine alınacakların 11 inci madde kapsamında belirlenmesini sağlamak.

 

b) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak.

 

c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihlerini belirlemek, sınav sorularını hazırlatmak ve sınavların yapılmasını sağlamak ve sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

ç) Sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak.

 

d) Yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

e) Merkez teşkilatı kadroları için sınavsız yapılacak atamaların değerlendirmesini yapmak ya da bu kurulca gerekli görülmesi halinde Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde bir daire başkanının başkanlığında, üç şube müdüründen oluşacak bir komisyon tarafından yapılmasını sağlamak.” (Komisyon üyelerinin üst düzey yöneticilerden oluşması her ne kadar işin ciddiyetine yakışsa da ilgili sınav görevi ile ilgilide birimlerden 3 üyenin bulunması (örnek şef sınavı için, hali hazırda şef olan 3 kişi) sendikamızca olumlu bulunmaktadır. Ayca atamadan sorumlu müsteşarın başkanlığında kurulacak bir komisyonda 2 bağımsız komisyon üyesinin de bulunması isabetli olacaktır. Bu konuda değim yerindeyse; “aynı kabtan su içen müdür-müdürlerin ve başkanların” komisyonda yer alması etik ve mantıklı görünmemektedir)


MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Başvuruların onaylanması

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme eğitimine, unvan değişikliği sınavına, unvan değişikliği ve görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular;

 

a) Merkez teşkilatında görev yapan personelin görev yaptığı birimce bilgileri incelenip, gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılarak, şartları uygun olanlar Personel Genel Müdürlüğünce,

 

b) Taşra teşkilatında görev yapan personelin görev yaptığı birimden başlamak üzere okul/ilçe millî eğitim müdürlüğü/il millî eğitim müdürlüğünce bilgileri incelenip, gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılarak, şartları uygun olanlar Personel Genel Müdürlüğünce onaylanır.”

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı test şeklinde yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. (70 puan yüksek bir puan olup, yarıdan fazla soruyu cevaplayan veya 50 puan ve üzeri puan alanların başarılı sayılması gerekir. Şöyle ki; 100 başarı değeri sayılırsa bunun yarısından fazlasından başarılı olunması o sınavda başarılı olarak değerlendirilmelidir.)


(2) Görevde yükselme sınavı görevde yükselme eğitimini takiben en geç bir ay içerisinde yapılır. Görevde yükselme sınavına ilişkin iş ve işlemler Merkez Değerlendirme Komisyonunca alınacak karar çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli olarak yürütülür.

 

(3) Görevde yükselme kapsamında aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılabilir. Bu durumda görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.

 

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.”

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolar için yapılacak duyurular üzerine; bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

(2) Unvan değişikliği sınavı ihtiyaç olması halinde, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı test şeklinde iki yılda bir yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

 

(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.”

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Merkez Değerlendirme ve Sınav Kuruluna bu kurulun sekretarya hizmetlerini yürüten birim aracılığıyla itiraz yapılabilir. Bu itirazlar en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.

 

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, katıldıkları görevde yükselme eğitimine bağlı olarak yapılan görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre hazırlanan başarı listesinde bulunanlar yapılacak duyuru üzerine en fazla on tercihte bulunmak kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunanlar tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre atanırlar. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacak adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

 

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

 

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

 

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

 

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

 

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu göreve atanabilmek için aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulurlar. (bu madde kazanılan hakkın iptal edilmesi ve gasp edilmesi anlamı taşımaktadır. Sınavı kazanan ve 11. tercihinde 10 tercihimden birini kazanmazsam beni başka bir yere ata” seçeneği ile istemediği bir yere atanan devlet memurunun, ilgili kadroda istediği yerde boş kadro olması durumunda boş bulunan kadroyu isteme hakkı bulunmalıdır. Bu sayede ilgili kadrodaki eksik giderilmeli, ilgili devlet memurunun alın teri de hakkaniyet çerçevesinde tarafına verilmelidir. Burada şöyle bir zincirleme söz konusudur. Erzurum’da tercih yapmış ancak Aydın’a ataması yapılmış bir kişinin Aydın’a gitmeme hakkı verilmelidir. Bu tam tersi yönde de olabilmektedir. Bu sayede farklı illerde boş bulunan ve uygun olunan kadrolar tercih edilebilinir. Bu sayede hali hazırda açık kadro pozisyonu da disiplinli bir şekilde sürekli doldurulabilinir.)


(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

 

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma nedenleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde ilan edilen kadro sayısı sebebiyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

“(1) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Aynı görev grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Sınavsız yapılacak atamalar için iki yılda bir merkez teşkilatı kadroları için Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatı kadroları için kadronun bulunduğu valilikçe duyuru yapılır. Yapılacak duyurular üzerine adaylar en fazla beş tercihte bulunmak kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Merkez teşkilatında bulunanların merkez teşkilatı kadrolarına, taşra teşkilatında bulunanların ise bulundukları valiliklerin adayları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaya yetkili makamlarca atamaları yapılır. Duyuruda birden fazla unvana yer verilmesi halinde adaylar gerekli şartları taşımaları kaydıyla birden fazla unvan için de toplam tercih sayısı beşi geçmemek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları, başvurularında belirtmeleri halinde valilikçe/Bakanlıkça ihtiyaç çerçevesinde duyuruda yer verilen boş kadrolara yapılır.

 

b) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.”

 

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 25 – (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, eğitim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,

 

b) Asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,

 

c) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl asaleten görev yapmış olanlar, il millî eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevlerine,

 

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

 

d) Asaleten şube müdürü görevinde en az altı yıl görev yapmış olanlar, il millî eğitim müdürü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevlerine,

 

e) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine,

 

f) Millî eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar, münhasıran yatırımlardan sorumlu olmak üzere millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,

 

atanabilirler. (Bu atamaların sınav ve puan esasına göre bütün eğitim çalışanları için, bitirdikleri okul, geldikleri veya yükseldikleri kadroya bakılmaksızın atama yapılır şekilde değişmesi gerekmektedir. Bu sayede eğitim çalışanlarının hakkaniyet ve kurum içi barışa uygun kariyer hakları da sağlanmış olur.)


(2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

 

(3) İl millî eğitim müdürü, genel müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

 

(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.

 

(5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.” (bu madde ile 2 yıllık veya 3 yıllık üniversite bitirmiş öğretmenler koruma altına alınmaktadır ve kurum içi barışı zedeleyecek ve personel arasında ayrımcılığı kanıtlayacak bir madde olarak görünmektedir. Bu madde iptal edilmeli ve hakkaniyet çerçevesinde her eğitim çalışanı eşit düzeyde haklara sahip olmalıdır)

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır. (Bu formun kaldırılması isabetli olmuştur. Bu formda yer alan konular speküle olmuş, eğitim çalışanını doğru şekilde analiz etmeyen bir formdur. Yeni yayınlanacak olan formda yer alan konular tüm devlet memurlarına uygulanan form olması dolayısıyla her ne kadar tartışılır içerikle olsa da, devlet memurlarına eşit yaklaşımı savunduğundan sendikamızca kabul edilebilinir olarak değerlendirilmektedir.)


MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2006

26098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/12/2008

27078

Yorumlar (33)
 • selam türkiyeme

  Hizmetli Personel Atamaları
  Sayın Genel Başkan ve Değerli Sendika Yöneticileri ;

  18 Nisan 2010 M.E.B Açmış olduğu 5058 Memur Kadrosu İçin Personel Görevde Yükselme Sınavına 7000 Yakın Aday başvurmuş olup Sadece 1725 Kişi bu sınavda başarılı olmuştur.

  Boş kadrolara yapılan tercih atamalarında ise ancak 1685 Kişi yerleşmiştir. Kalan 40 Kişi yanlış tercih vs. gibi nedenlerden atanamamıştır.

  Buradan Siz Sayın Başkan ve Sendikadan; bu konuda mağdur olan Türkiye Geneli Sınavda Başarılı Olup Atanması yapılmayan 40 Hizmetli Personel için ikinci bir yerleştirme açılması için Bakanlık nezlinde herhangi bir çalışmanız varmıdır.

  Son olarak M.E.B Bilgi edinme kanunundan alınan sınav istatiklerini paylaşmak istiyorum. Başarılarınızın Daimi Temenisi ile Saygı ve Sevgilerimle.  Kurum Adı : T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Cevap Metni :
  1.Sınavı Kazanan Aday Sayısı :1725
  2.Ataması Yapılan Aday Sayısı :1685
  3.Ataması Yapılmayan ...

 • Genel Başkan  - işlem başlatılmıştır

  Bu konu hakkında mağdur olan personel bulunduğu bilgisi sendikamıza veya tarafımıza iletilmemiştir.

  Bu gün itibariyle konuyla ilgili milli eğitim bakanlığına yazı yazılmış ve ilk adım atılmıştır. Konu üzerine BİLGEÇ olarak gidilecek olup, mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için girişimde bulunulacaktır.

  Bilginize...

  Ayrıca Bakanlık hali hazırda maliye bakanlığı nezrinde kadro hakkı almış olduğundan 2. görevde yükselme sınavını bu yıl içerisinde yapmak zorundadır. Buda 2. görevde yükselme sınavının yapılacağı anlamı taşır. Çünkü hazır kadroyu elinin tersiyle itmek bakanlığı açıkça aptal durumuna düşürürki buda mümkün görünmemektedir.

 • Anonim

  sayın başkan 2.görevde yükselme olacak demişsiniz bu yıl içersinde, bakanlık kpss ve özürlü alımlarıyla boş olan kadroyu doldurabilir mi? zannediyorum öyle yapacak ben 18 nisan 2010'da yapılan sınavda 68 aldım aslında 71-72 civarında bekliyordum. olan oldu 2.görevde yükselme beklerken bu yönetmelik peydahlandı umutlarımızın içine biberi ektiler. inşaalah dediğiniz gibi olur. saygılar

 • Genel Başkan

  Değerli Gönüldaşımız.

  Bilindiği üzere görevde yükselme için ve yeni memur kadrosu açılailmesi için ilgili bakanlığın teklifi, devlet personel başkanlığı ve maliye bakanlığının uygun görüşü ile bakanlar kurulu kararı ile kadrolar verilmektedir.

  Bu kadrolar ilgili bakanlıkça (bizler için Milli Eğitim Bakanlığı) açılacak sınav ile görevde yükselme sınavları yapılmaktadır. 2010 ylında yapılan görevde yükselme sınavı için memur kadrosu için 5000 küsür kadro açılmış bu kadrolar yukarıda belirttiğimiz bakanlıklar ve bakanlar kurulu kararıyla MEB'e verilmiştir. Bu kadro tahsisi 2010 yılı için geçerli olup, MEB bu hazır tahsis edilmiş kadroları 2010 yılında değerlendirmek zorundadır.

  Bu kadrolar yeni alınacak memurlardan bağımsız alınmış kadrolardır ve yeni alınacak memurlar hiç bir şekilde ilgili kadroları bağlamamaktadır.

  Bu bağlamda MEB hali hazırda elinde bulunan ve açık bulunan 3000'e yakın kadroyu doldurmalıdır. Bu hukuken mümkündür ve bunu yapmaması demek büyük bir hata olur. ...

 • Genel Başkan  - MEB Bu Fırsatı Kaçırmamalı

  .... Çünkü ilgili bakanlıklar, başkanlıklar ve bakanlar kurulundan kadro çıkartmak oldukça güçtür. Hali hazırda alınmış kadroları elinin tersiyle itmek mantıklı görünmemektedir.

  Bakanlık yetkilileri ile görüştüğümüzde 2010 yılı içerisinde yeni görevde yükselme sınavının açılacağı belirtilmiştir. Ancak MEB'in uygulamalarının çok dengesiz olduğunu düşünürsek hiç birşey garanti de değildir.

  Bilginize....

 • Nilüfer AKSOY

  Sendikanızı yeni duydum.Web sayfanıza baktım. Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan bir şef olarak çok güzel çalışmalarınız olduğunu gördüm.Başarılar diliyorum. Bu arada dikkatimi çeken bir hususu da belirtmek istedim. Yeni Yükselme Yönetmeliği hakkında sendikanız görüşlerini yazarken aynı kaba........müdür/müdürler demenizi hoş karşılamadım.Ciddi bir sendikanın sayfasında böyle bir ibarenin bulunması hiç hoş değil bence.Teşekkürler.

 • Mustafa DEĞER  - Hepten yanlışve eksik

  Merhabalar! Bu yükselme mevzuatı yanlış ve eksiktir. Özellikle 5.md. (a) Yönetim Hizmetleri Grubu
  1) Şube Müd. (Merk-Taşra)
  2) Tesis Müdürü
  3) Şef, Kor. Güv.Şefi
  şeklinde sıralanmıştır. Bir defa ilk kademe yöneticilik "ŞEF KADRO UNVANI" daha sonra Müdür Yardımcıları ve Müdürler gelir. Bütün kamuda bu böyledir, Genel Yönetmeliktede aynıdır. MEB'e gelince hep öğratman olsun, az olsun bizim olsun, aynı meslek grup hegomanyosu, idareciliğin "İ" sini bilmeyenlerden atama olsun, ayrımcılık olsun, kayrımcılık olsun ve hepsi EÖHS'dan olsun mantığı hakim. Ancak gözde kaçan en önemli nokta "MEB Kadro Cetvelleri" nde (vizeli) var olup halen işgal edilen
  1) Basımevi Müdürü
  2) Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürü
  3) İşletme Müdürü
  kadro unvanları ile bunların "YARDIMCILARI" 5. md.nin (a) bendine neden konulmamıştır? Bu bir eksiklik değilmdir? Sebebi ise başka kurumlarda benze madde içeriği (Müdür, Şube Müdürü, Tamirhane Müdürü, Gar Müdürü, Hal Müdür...

 • Anonim

  görevde yükselme sınavı,en geç eğitimi verildikten 1 ay sonra yapılmalıdır kaidesine dayanarak ve bu sınavın (2012 sınavının)1 yılı aşkın bir süredir yapılmadığını göz önünde bulunursak.ve yine sınav(eğitime)başvuru ile sınav ilanı arasında aday izin kullanamaz ibaresi ne kadar geçerlidir?yani siz kaideye uymayacaksınız 1 yılı aşkın bir süre sonra ilan edeceksiniz ama adaylar bu süre zarfı içinde izin kullanırsa sınavda başarılı olsa bile geçersiz sayacaksınız.!
  bu konu hakkında bilgilendirme yaparsanız sevinirim..çünkü ben bu süre zarfında mecburen izin kullandım.akibetimi merak etmekteyim??

 • gülizar  - eh

  :( sınav olsun artık nerdeyse hergün dua ediyorum

 • Anonim

  sınav ne zaman olacak sa olsun 2 yılda doldu geçti bile hala bakanlıktan ses soluk yok ne zaman olacak bu görevde yükselme ders çalışmak istiyoruz....

 • abdulkadir kaya

  slm sayın başkan ve sendika yetkilisi öncelikle çalışmalaırnız çok güzel tşk ederim yanlız benim sorunum şu engelli yardımcı hizmetler sınıfında 2010 yılında atandım daha önce gih uzman çavuş olarak çalıştım benim konumumda olup açıktan atanan uzmanların hepsi gih sınıfında başladı ben özürlü memur sınavını kazandım ama açıktan atama bekliyordum şimdi o sınıfa geçisim olabilirmi lise mezunuyum insan kaynakları 1 sınıf öğrencisim

 • Anonim

  ne olur artık yardım edin hizmetliye unvan değişikliği verin
  memur olmak istiyoruz yalvarırız

 • Anonim

  sayın başkınım lise mezunu hizmetliye unvan değişikliği verin memur olalım ne olur allah rızası için yandım edin. açılacaksa en kısa zamanda sınav tarihini yazın

 • Anonim

  NE OLURSUNUZ ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM EDİN LİSE MEZUNU HİZMETLİLİRE GÖREVDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ OLSUN

 • Anonim

  merhabalar ben yardımcı hizmetler sınıfında 2 yıl dır görev yapıyorum 2010 da yapılan ömss sınavı ile meb de görev yapmaya başladım ön lisans mezunuyum görevde yükselme sınavına girmem için hizmet sürem yeterli mi acaba yoksa 3 yılı dorrmam mı gerekiyor ? ayrıca ben doğalgaz teknikeriyim bütün şartlar sağlandığı takdirde yapılacak olan görevde yükselme sınavında teknıker olarak basvuru yapmam mümkün olur mu ? yardımcı olursanız sevinirim.

 • Anonim


  SAYIN BAŞKANIM NE OLUR UNVAN DEĞİŞİKLİ VAR DİYE BİR CÜMLE YAZIN LÜTFEN MORELİMİZ ÇOK BOZUK LİSE MEZUNU HİZMETLİLERE GÖREVDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VERSİNLER

 • Anonim  - re:

  merhabalar ben yardımcı hizmetler sınıfında 2 yıl dır görev yapıyorum 2010 da yapılan ömss sınavı ile meb de görev yapmaya başladım ön lisans mezunuyum görevde yükselme sınavına girmem için hizmet sürem yeterli mi acaba yoksa 3 yılı doldurmam mı gerekiyor ? ayrıca ben doğalgaz teknikeriyim bütün şartlar sağlandığı takdirde yapılacak olan görevde yükselme sınavında teknıker olarak basvuru yapmam mümkün olur mu ? yardımcı olursanız sevinirim.

 • yalan dünya

  devlet seni beni düşünmez ben herdönem 69 puan,da kalıyorum niye acaba yoksa toripil hatsafada,mı

 • Anonim

  2013 de varmı hizmetlilere unvan değişikliği ne olur yardım edin

 • Anonim  yardım edin ne olur olsun artık görevde unvan değişikliği morelimiz çok bozuk bizde memur olmak istiyoruz

 • Anonim

  ne olur hizmetlilere görevde unvan değişikliği yayınlansın yardım edin bizlere morelimiz çok bozuk

 • mert  - Büyük Haksızlık

  Merhabalar Sayın Sendika Yöneticileri;
  Şube Müdürlüğüne sayılan ünvanlarda neden Teknikerleri eklememişsiniz.Teknikerler Şeflerden daha üstün değilmidir.Diğer kurumlarda Teknik uzman seviyesindedirler. Şef=teknisyendir.Fakat her ne hikmetse MEB'lığında Teknikerlerin yeri yoktur.İşe gelince Mühendislerin tüm işlerini( Proje çizme-Onaylama, Keşif Çıkarma-Onaylama ve şantiye şefi olma vb.)yapıyorlar. Ama ünvan yükselmeye gelinde durun diyorsunuz.

 • suleyman topuz

  Merhabalar Sayın Sendika Yöneticileri;
  okullarda teknisyen istenmiyor nedense ancak sendikada bizleri yok sayıyor galiba görevde yükselme yönetmeliğine bile dahil edilmemiz teklif dahi edilmiyor

 • mustafa kurt

  sayın hizmetli arkadaşlar bildigim kadarıyla 2013 de görevde yükselme sınavı Vardır görüşlerinize sunulur ben mebi çok takip ediyorum Şimdiden hayırlı olsun başarılar

 • abdullah

  sayın bakanımız yeni göreviniz hayırlı olsun bu camiada en zor işi yapan yardımcı hizmetli piroplemleri çözüme ulaşmıyan yine hizmetli allah aşkına biride çıksın bizim hakkımızı arasın 20 yıldır bu görevdeyim aynen üvey evlat muamelesi dünyanın hangi yeride var bu ayrım okulda hizmetli eksik binin kadrolu hizmetlinin sırtına bu dünyada alamassam öbür tarafta alacağım örnek müdür müdür yadımcıları 60 puanken hizmetli 70 puan tam tersi oması gerekmemi

 • mehmet  - gys

  merhabalar bu yönetmelik ömssle atanan engelliler içinde geçerli midir.

 • Anonim

  ne olur sayın bakanım yardım edin hizmetlilere sınavsız görevde yükselme yapılabilirmi ne olur evdede huzurumuz olmuyor yardım edin ne olur

 • Mustafa DEĞER  - 5. md. Eksik Düzenleme hk.

  Sayın yetkili arkadaş! MEB Pers. GY ve Unv. Değ. Yön . 5. maddeyi neden düzgünce incelemiyorsunuz? Çünkü; buraya kasıtlı olarak yazılmayan GİHS Müdür ve Müdür Yardımcısı kadro unvanları var bunlar: Basımevi Müdürü, Dev. Kit. Dön. Sermaye Müdürü, İşletme Müdürü ile bunların YARDIMCILARI.....Bknz: MEB Kadro Cetvelleri (190 Sayılı KHK ve Eki Cetveller)
  Ayrıca; MEB İl ve İlçe MEM Yön. nde de ucu açık ve TC Anayasası'nın açıkça "memurların görev-yetki ve sorumlulukları Kanunla düzenlenir" hükmüne aykırı olarak çıkartılan mevzuatın 6. md.nin 4. bendi resmen hukuk ihlalidir. Buram buram ayrımcılık ve kayrımcılık kokmaktadır.
  Hadi bakalım eğitim sendikaları, bu teşkilatta sadece öğretmenler yok. Görelim düzeltebilecek misiniz????????? Kolay gelsin, saygılarımla.....

 • fatma çıplak

  Malesef 18 yılımı vermiş bir MEB personeliyim.Sadece şunu diyecem 18 yılda MEB denilince öğretmen akla geliyor.Bütün öğretmen-öğrenci işlerini yapan bizler ama adam yerine konulmuyoruz.Görevde yükselme 2 yılda bir yapılırken şimdi herhalde 4-5 yılda birmi yapılıyor orasıda malüm ya :angry: Eğitim Ödeneği adı altında her yıl ödenek veriliyor ama eğitim ödeneği değil kömür,kira,banka taksidi vs.gibi harcamalarda kullanıldığından eğitim ödeneği ismi bu başlıklar adı altında düzeltilsin bi zahmet.Öğretmenlere kalem yetiştirmekten bıktım bir kalem dahi almayan öğratmanlere bu ödeneğin ödenmesi bir hata o vakit bize de versinler.Yazık yazık 4 senedir şeflik sınavı bekliyorum ve benim gibi mağdur arkadaşlarım çok.Allah MEB'de çalışan öğretmen harici çalışan bizlerin yardımcısı olsun. :angry:

 • erkan

  peki 2 ve 3 yıllık mezunların hakkı ne olacak.

 • ufuk

  mrb arkadaşlar benim sorum şu olacak. 2 yıllık bilg.prog. bitirdim. üstüne acıköğretimden işletme okuyup lisans tamamladım. Tekniker kadrolarına müracaat edebilecez mi? Eminim benim durumumda birçok arkadaş var. Herkese şimdiden başarılar.

 • hasan yalçınkaya

  mrb arkadaşlar 18 nisan 2010 sınavında 78 puan alarak yhs' den memurluğa geçtim.Bazı Yorumlara bakıyorum torpil oldu diyorlar. Yok öyle birşey sadece sorular çok ağırdı, ama ben bu sınavdan önce yakyaşık 5 ay ders çalıştım ve kazandım. Çalışmadan başarı olmaz arkadaşlar, kazanmak istiyorsanız çalışacaksınız.

Yorum yaz
Your Contact Details:
Yorumlar:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.
 

 

Copyright © www.bilgec.org.tr